[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

ჩვენი გუნდი

ლელა გვიშიანი

ლელა გვიშიანი

სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი

ლელა EMC-ში 2014 წლიდან მუშაობს. მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა სოციალური პოლიტიკის პროგრამის სამუშაო თემებზე სტრატეგიული საქმეების მომზადება და წარმოება ადმინისტრაციული ორგანოების, საერთო სასამართლოებისა და სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის წინაშე, რაც მიზნად ისახავს სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვასა და სოციალური უფლებების სტანდარტების დამკვირდების/განმტკიცების ხელშეწყობას. ლელას საქმიანობაში ასევე შედის, ანალიტიკური დოკუმენტების, მათ შორის, კვლევების, ანგარიშებისა და შეფასებების მომზადება სოციალური უფლებების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობისა და სოციალურ პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი მექანიზმების ფუნქციონირების შესახებ.  

პროფესიული გამოცდილება

2013: სტაჟირების პროგრამა - თბილისის სააპელაციო სასამართლო;

2012: იურიდიული დახმარების ცენტრის კონსულტანტი და ადვოკატის თანაშემწე- საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის.

განათლება

2015-2017: კერძო სამართალი (მაგისტრატურა) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2009-2013: სამართალმცოდნეობა (ბაკალავრი) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

 

მეტი
ნუცა ქაშაკაშვილი

ნუცა ქაშაკაშვილი

იურისტი/მკვლევარი

ნუცა EMC-ის გუნდის წევრი 2017 წლის აპრილიდან გახდა. EMC-ში მისი კვლევითი საქმიანობის ძირითადი სფეროა სოციალური უფლებები, მათ შორის, შრომის, სათანადო საცხოვრებლის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები. ნუცას კვლევითი მუშაობა გულისხმობს სოციალური უფლებების ფარგლებზე, და  მასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებზე კვლევების, ანგარიშებისა და სხვა ანალიტიკური ხასიათის დოკუმენტების მომზადებას. ამ მიზნით, მისი  საქმიანობა მოიცავს, ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მოქმედი საერთაშორისო აქტების, ხელშეკრულებების, საერთაშორისო მექანიზმების მიერ დადგენილი სტანდარტების, ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილებისა და ეროვნული კანონმდებლობის/პრაქტიკის შესწავლასა და ანალიზს.

პროფესიული გამოცდილება

2017-დღემდე: მოწვეული ლექტორი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2014-2016: მოწვეული სპეციალისტი - სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია - საქართველოს პარლამენტი.

განათლება

2015-დღემდე: დოქტორანტურა სამართალ მცოდნე (საკონსტიტუციო სამართლის  სპეციალიზაცია) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2016: სადოქტორო კვლევა (საკონსტიტუციო სამართლის სპეციალიზაცია) -ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი (გერმანია);

2013-2015: სამართალმცოდნე, საჯარო სამართლის პროგრამა (მაგისტრატურა) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2009-2013: სამართალმცოდნე (ბაკალავრიატი) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეტი
ლინა ღვინიანიძე

ლინა ღვინიანიძე

სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი

ლინა EMC-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ის დაფუძნებიდან არის EMC-ის დირექტორთა საბჭოს წევრი და სხვა პროგრამების დირექტორებთან ერთად ხელმძღვანელობს ორგანიზაციას. ამასთან, ის უშუალოდ პასუხისმგებელია სოციალური პოლიტიკის პროგრამის მართვასა და ეფექტიან მუშაობაზე. პროგრამის  მიზანია დასაქმებულების, უსახლკაროებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური და ეკონომიკური ჩაგვრისა თუ გარიყულობის ასპექტების გამოვლენა, მათი მიზეზების იდენტიფიცირება და ადამიანის ღირსებასა და თანასწორობაზე დაფუძნებული სოციალური პოლიტიკის შექმნის და გაძლიერების ხელშეწყობა. ლინა პასუხისმგებელია პროგრამის სტრატეგიულ განვითარებაზე, მისი ხედვისა და დღის წესრიგის შექმნაზე. მის ფუნქციებს ასევე შეადგენს პროგრამის ფინანსური რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფა, საქმიანობის კოორდინაცია, გუნდის მართვა და მხარდაჭერა. 

პროფესიული გამოცდილება

2011–2013:საპარლამენტო მდივნის სამსახური-საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია;

2007–2010:იურისტი - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.

ის აგრეთვე, არის 15-მდე კვლევის/ანგარიშის ავტორი და ხელმძღვანელი, რომელიც შეეხება შრომით უფლებებს, უფლებას საცხოვრებელზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებსა და რელიგიის თავისუფლებას, ასევე, გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს. 

განათლება

2010-2011: დემოკრატიული მმართველობისა და კანონის უზენაესობის მიმართულება (მაგისტრის ხარისხი)- ოჰაიოს ჩრდილოეთ უნივერსიტეტის სამართლის კოლეჯი (ოჰაიოს შტატი, აშშ);

2004-2008: სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი (ბაკალავრის ხარისხი)- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. 

მეტი

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“
  • სათაურებზე გადასვლის მიზნით გამოიყენება ღილაკი „h“, ხოლო „shift+h“ ასევე უკან დასაბრუნებლად
  • ტექსტის შეყვანის ველებში ნავიგაციის მიზნით გამოიყენება ღილაკი „e“
  • სიითი ტიპის გვერდებზე ნავიგაციის მიზნით გამოიყენება ღილაკი „l“
  • ღილაკი “b” ღილაკებს შორის ნავიგაციას ემსახურება
  • „l“ გამოიყენება ბმულებს შორის ნავიგაციისთვის