შრომისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით, 2005-2007 წლებში სახელმწიფოს მიერ დაწყებული დერეგულირების პოლიტიკის შედეგად:

  • გაუქმდა შრომითი უფლებების დაცვის მექანიზმი;
  • გაუქმდა უმუშევართა სოციალური დაცვის გარანტიების უზრუნველყოფის შესახებ კანონი;

►„რას მოითხოვ შენ?“ კამპანია წარმოადგენს მცდელობას მოხდეს შრომისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების, სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირება.